“Ik kijk er altijd een beetje tegen op, maar als ik er ben is het fijn en daarna ben ik zo trots en voel ik mij super!”

Informatie voor professionals

Verwijzen

Bent u huisarts, bedrijfsarts of specialist? Dan kunt u rechtstreeks verwijzen naar RiskCare. U kunt dit doen door een verwijsbrief te schrijven voor “gespecialiseerde GGZ” behandeling. De NZa heeft hiervoor bepaald dat een verwijsbrief in elk geval het volgende dient te vermelden:

 • datum van de verwijzing
 • naam en functie van de verwijzer
 • AGB code van de verwijzer
 • stempel van de praktijk met handtekening van de verwijzer
 • NAW gegevens en geboortedatum van de cliënt
 • u dient aan te geven dat er sprake is van een psychische stoornis (op basis van DSM V) dan wel een vermoeden daarvan, evt. met benoeming van de stoornis (in dit geval dus een eetstoornis)
 • u dient aan te geven dat er verwezen wordt naar “gespecialiseerde GGZ”

Kwaliteit

Een eetstoornis gepaard gaande met obesitas is een complexe aandoening. Dit vraagt om een hoge kwaliteit van de behandeling. Een adequate behandeling zowel op het psychische vlak alsook op het somatische vlak dienen gewaarborgd te zijn.

Het onderdeel gedrag vormt daarbij het aandachtsgebied van de medewerkers van AmaCura GGZ (www.amacura.nl), welke organisatie nauw betrokken is bij het behandelprogramma voor ernstige en morbide obesitas. Een aantal medewerkers van AmaCura GGZ zijn vanuit hun specialisme op dit gebied ook aangesloten bij de Nederlandse Academie voor Eetstoornissen.
De behandelprogramma’s van RiskCare staan onder supervisie van de psychiaters Marita van Neer en Arnaud Senden(bij volwassenen).

Zij dragen er, samen met de behandelteams, zorg voor dat de behandelingen steeds aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen en gebaseerd zijn op de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

Het behandelteam bestaat uit een psychiater, een GZ- psycholoog, een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, een fysiotherapeut en/of bewegingsdeskundige alsmede een voedingsdeskundige. Periodiek vindt er een Multi Disciplinair Overleg (MDO) plaats, waar het behandelplan en het verloop van de behandeling wordt geëvalueerd en eventueel wordt aangepast aan de concrete situatie.

Eetstoornis

Wanneer is er sprake van een eetstoornis? Kortweg komt het er op neer dat iemand een psychische stoornis heeft die zich kenmerkt door verstoord eetgedrag. Bijvoorbeeld voortdurend veel te weinig eten, veel te veel eten, maar ook oncontroleerbare vreetbuien kunnen duiden op een eetstoornis. Maar er is vaak meer aan de hand. Het verstoorde eetgedrag gaat ook meestal gepaard met een verstoord lichaamsbeeld. In de waarneming ziet men dan vaak obsessieve gedragingen ten aanzien van het eigen lichaam, eten en gewicht.

Het ontstaan van een eetstoornis vindt vaak zijn oorzaak in achterliggende psychische factoren. Langdurige overmatige situaties van stress, heftige emoties en het ervaren van gebrek aan controle kunnen er bijvoorbeeld toe leiden dat mensen meer en meer verstoord raken in hun eetgedrag.

Deze situatie zal op den duur een steeds grotere impact hebben op het dagelijks functioneren van de betreffende persoon. Sociale situaties worden steeds moeilijker, maar ook op het werk en in vrijetijdssituaties zal er een steeds grotere last ervaren worden. Vaak zo ernstig zelfs dat een normaal functioneren in de maatschappij (bijna) niet meer mogelijk is. Gelukkig is er wel wat aan te doen. En ook hier geldt: hoe eerder er je bij bent, hoe beter de perspectieven voor herstel. RiskCare heeft een gespecialiseerd team klaar staan dat zich inzet voor de behandeling van eetstoornissen die gepaard gaan met obesitas. Zowel voor volwassenen als voor kinderen.

Risicofactoren

Factoren die vaak genoemd worden als een risicofactor voor het ontstaan van een eetstoornis zijn:

 • negatieve ervaringen tijdens de jeugd (mishandeling, seksueel misbruik, verwaarlozing)
 • bepaalde persoonlijkheidskenmerken (bijvoorbeeld bovenmatig inschikkelijk en bezorgd zijn over anderen, perfectionistisch zijn ingesteld of erg prestatiegericht zijn
  een negatieve lichaamsbeleving of een verstoord lichaamsbeeld en lage zelfwaardering
 • (perioden) van overgewicht of ondergewicht in de voorgeschiedenis
 • overmatige aandacht voor eten, gewicht en uiterlijk binnen de gezinssituatie
 • aanwezigheid van overgewicht, eet- of andere stoornissen (zoals verslavingen, depressies of persoonlijkheidsstoornissen) binnen het gezin

Diagnose

Een psychiater is bevoegd om de diagnose eetstoornis te stellen. De DSM V classificaties worden hierbij als leidraad gehanteerd. Na een verwijzing naar RiskCare zal er steeds een uitgebreid intake gesprek plaatsvinden waarna de psychiater de diagnose kan stellen. Als er inderdaad sprake is van een eetstoornis kan er een behandelplan worden opgesteld en kan de behandeling worden opgestart. Indien er geen eetstoornis kan worden vastgesteld kan RiskCare helaas geen behandeling aanbieden. De cliënt zal in dat geval worden terugverwezen naar de verwijzer.

Verzekerde zorg

RiskCare levert gespecialiseerde GGZ zorg gericht op de ambulante behandeling van eetstoornissen gepaard gaande met obesitas. Dit is zorg die voor iedereen in Nederland vergoed wordt via zijn of haar basisverzekering. Behandelingen door een specialist komen in bijna alle gevallen ten laste van het eigen risico (€385,- in 2020), zo ook de gespecialiseerde GGZ behandeling door RiskCare.

Informatie

Indien u vragen heeft over onze behandelmogelijkheden kunt u contact opnemen met mailto: info@riskcareggz.nl of bellen met telefoonnummer 046-4231250

CV’s

 

C.V. Marita van Neer, psychiater
Marita van Neer is sinds 2003 geregistreerd als psychiater en vanaf 2005 werkzaam binnen de afdeling Volwassenen van AmaCura GGZ. Naast haar zeer brede ervaring als psychiater bij diverse doelgroepen, heeft zij bijzondere affiniteit met de behandeling van eetstoornissen. Vanuit haar hoedanigheid van hoofdbehandelaar geeft Marita van Neer leiding aan het multidisciplinaire team dat de behandeling van eetstoornissen bij volwassenen verzorgt.

 

Zorgstandaard

RiskCare werkt volgens de Zorgstandaard Obesitas. De Zorgstandaard Obesitas is door het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) in november 2010 opgeleverd. Het PON heeft de Zorgstandaard in opdracht van het ministerie van VWS ontwikkeld.
Het PON bestaat uit 18 partnerorganisaties waaronder Zorgverzekeraars Nederland, KNMG, KNGF, NIV, NVD, NIP en NHG. Het PON is een initiatief van het ministerie van VWS en levert een belangrijke bijdrage aan het behalen van verschillende doelstellingen van het ministerie van VWS op het terrein van chronische ziekten en gezonde leefstijl in het algemeen, en overgewicht en obesitas in het bijzonder.

GGR

GGR staat voor Gewichts Gerelateerd Gezondheidsrisico en is door PON (Partnerschap Overgewicht Nederland) specifiek voor de Zorgstandaard Obesitas geïntroduceerd.
Het uitgangspunt is dat de mogelijke gezondheidsschade als gevolg van obesitas niet enkel wordt bepaald door de BMI, maar juist ook door de vetverdeling en of iemand additionele risicofactoren of aandoeningen heeft. Ook mensen met overgewicht (BMI 25-30) kunnen vanwege vetverdeling en additionele risicofactoren of comorbiditeit een verhoogd risico hebben op gezondheidsschade. Juist daarom geeft het werken met GGR beter inzicht in het gezondheidsrisico dat iemand loopt.