“Ik heb echt al een betere conditie; ik kan nu, met gym op school, meedoen met rondjes rennen”

Informatie voor professionals

RiskCare is een multidisciplinair behandelprogramma voor kinderen/ jeugdigen met GGZ problematiek en obesitas.
Er wordt gewerkt aan het permanent veranderen van de leefstijl van het hele gezin door middel van begeleiding op het gebied van voeding, beweging en gedrag. Deze verandering van leefstijl wordt gezien als leerproces dat door ouders en kind zelf wordt uitgevoerd en waarin wij ondersteuning kunnen bieden.

Klik op één van de onderstaande hoofdstukken voor meer informatie

Aanmelding RiskCare

Voor de aanmelding van het kind/ jeugdige is er een verwijsbrief van de huisarts of de kinderarts nodig. Hierin moeten onder andere gegevens staan over lengte, gewicht, BMI, eventuele eerdere hulpverlening, somatiek en psychische problematiek. Het kind/ jeugdige of de ouder kan vervolgens zelf telefonisch contact opnemen met RiskCare. Hierbij worden enkele persoonlijke gegevens genoteerd, evenals een globale omschrijving van de klachten.

Na toewijzing van een hulpverlener volgt een uitnodiging voor een eerste screeningsafspraak. Deze afspraak wordt na telefonisch overleg ook schriftelijk bevestigd, hiervoor worden zowel het kind/ jeugdige als ouders/verzorgers uitgenodigd. Tijdens deze afspraak wordt samen met de psychiater gekeken of het programma aansluit bij de hulpvraag van het kind/ jeugdige en of hij/zij in aanmerking komt voor deelname.

Als uit het screeningsgesprek blijkt dat het kind/ jeugdige kan deelnemen, wordt er een intakegesprek ingepland bij onze GZ-psycholoog, diëtiste en bewegingsdeskundige. Ook hier worden zowel het kind/ jeugdige als ouders/ verzorgers uitgenodigd. Daarnaast vindt een onderzoek plaats bij de motorisch remedial teacher (MRT). Samen zullen er doelen geformuleerd worden en een behandelplan opgesteld worden.

Tevens zal het kind/ jeugdige worden doorverwezen voor een somatisch onderzoek bij de polikliniek kindergeneeskunde, tenzij er recent onderzoek heeft plaats gevonden bij een kinderarts.

Als er plaats is binnen de groep kan het kind/ jeugdige na intake instromen. Indien er geen plaats is, zal het kind/ jeugdige op de wachtlijst worden geplaatst.

Programma RiskCare

Het programma bestaat uit 3 onderdelen, namelijk bewegen, voeding en gedrag.
De eerste twee jaar is het programma zeer intensief voor zowel het kind/jeugdige als zijn/haar ouders. In het derde jaar zal de intensiteit van de afspraken verder worden afgebouwd en werken we toe naar het zelfstandig voortzetten van de aangepaste levensstijl.

Een globale indeling van het programma, wordt in onderstaand schema weergegeven. Er zullen individuele aanpassingen worden gemaakt waar het noodzakelijk en haalbaar is. De mate waarin ouders worden betrokken is tevens afhankelijk van de leeftijd van het kind/ jeugdige.

1e jaar

 • Bewegen
  • Twee keer per week sporten voor de kinderen/jeugdigen in groepsverband
 • Voeding
  • Individuele gesprekken met het kind/ jeugdige en zijn of haar ouders
   Groepsbijeenkomsten voor ouders
 • Gedrag
  • Groepsbijeenkomsten voor de kinderen/ jeugdigen
   Groepsbijeenkomsten voor ouders

2e jaar

 • Bewegen
  • Twee keer per week sporten voor de kinderen/ jeugdigen in groepsverband
   Op zoek naar individuele beweging/sporten elders
 • Voeding
  • Individuele gesprekken met het kind/ jeugdige en zijn of haar ouders.
   Ouderbegeleiding
 • Gedrag
  • Individuele gesprekken met het kind/ jeugdige
   Ouderbegeleiding


Betrokken hulpverleners

Renate de Jeu – Psychiater
Ankie Feron-Belt – GZ-Psycholoog
Pamela Mekel-de Kruyff – GZ psycholoog/klinisch pedagoog
Vera Blom-Stoop – GZ-psycholoog/orthopedagoog
Floor Ruijssenaars – Diëtiste
Amanda Spiljard – Bewegingsdeskundige
Ann Winnen – Kinder- en jeugdpsycholoog
Aniek van der Scheer – GZ-PsycholoogJeroen Matthes – Motorisch Remedial Teacher

RiskCare gedragsbijeenkomsten

Bij de gedragsbijeenkomsten (zowel individueel als in de groep) wordt gebruik gemaakt van het protocolKinderen en jongeren met overgewicht- van mw. dr. drs. Caroline Braet.

Het is een cognitief gedragstherapeutisch programma gericht op leefstijlverandering. Er wordt hierbij o.a. gewerkt aan gedragsverandering door middel van psycho-educatie, groepsgesprekken, individuele gesprekken, gedragsoefeningen en concretisaties.

Thema’s die bij de bijeenkomsten voor kinderen/ jeugdigen naar voren komen zijn:

 • Je zelfbeeld en hoe kan je dit beïnvloeden
 • Patronen in je dagelijkse leven en eetpatronen en welke invloed heb je daarop
 • Hoe kan je gedachten veranderen
 • De inzet van helpende gedachtes
 • Omgaan met moeilijke situaties en moeilijke momenten
 • Gezonde leefstijl
 • Gezond eten; schijf van vijf en welke keuzes maak je
 • Je eigen rol en de rol van je ouders/opvoeders

Thema’s die bij de bijeenkomsten voor ouders naar voren komen zijn:

 • Motivatie en hindernissen
 • Hoe leren kinderen?
 • Belang van complimenten, aanmoedigen en positieve betrokkenheid
 • Inpassen van bewegingsmomenten voor het gehele gezin en educatie met betrekking tot verantwoorde fysieke activiteit
 • Aanleren en afgrenzen
 • Belang van monitoren
 • Gevaar van te strenge controle en beperkingen
 • Huisregels formuleren en consequent opvolgen
 • Samen problemen oplossen

RiskCare voedingsprogramma

Tijdens de intake voeding wordt door middel van een uitgebreid diëtistisch onderzoek en voedingsanamnese het eetgedrag van het kind/ jeugdige en de rest van het gezin in kaart gebracht. Hierbij is ook speciale aandacht voor de eetgewoontes in de familie- en vriendenkring, op school, tijdens sporten en bijzondere gelegenheden. Ook de valkuilen, motivatie en verwachtingen komen aan bod.

Het doel hiervan is te komen tot een diëtetische diagnose, die aansluitend besproken wordt met ouders en kind/ jeugdige.

Dit is de basis voor het behandelingsplan, dat uitgevoerd wordt door middel van zowel oudereducatie als individuele consulten met het kind/ jeugdige (in bijzijn van zijn ouders)

Voor de ouders gebeurt dit in een groepsprogramma.
Hierbij staat vooral een gezond voedingspatroon centraal, volgens de Richtlijnen goede voeding. Door middel van onderstaande thema’s wordt het voedingspatroon in het gezin besproken:

 • Volwaardig voedingspatroon, aanbevolen hoeveelheden voor kinderen en effecten van te strenge diëten op langere termijn
 • Suikers en vetten in voeding en hoe om te gaan met extraatjes/ snoepen
 • Vlees- en melkproducten
 • Groenten, fruit en vezels
 • Brood en andere zetmeel houdende producten

De lessen zijn zoveel mogelijk interactief en de ouders worden uitgenodigd tot het uitwisselen van ervaringen.
Aan het einde van iedere les wordt een hand-out uitgereikt aan de ouders met de behandelde onderwerpen van de bijeenkomst. Ook huiswerkopdrachten kunnen meegegeven worden.

De individuele consulten vinden plaats zo vaak als nodig is om tot de gewenste gedragsveranderingen te komen. Gestreefd wordt om maandelijks een afspraak in te plannen op het spreekuur van de diëtiste. Tijdens dit consult komen vooral de onderwerpen aan bod die voortvloeien uit de gestelde diëtetische diagnose.
Door middel van gerichte adviezen wordt een verandering in eetgedrag nagestreefd, doelen worden gesteld en bijgesteld en vorderingen besproken.

In incidentele gevallen, wanneer de interventie niet het gewenste effect oplevert, kan afgeweken worden van het voedingsadvies volgens de Richtlijnen goede voeding. Na multidisciplinair overleg kan zelfs overgegaan worden tot een matig koolhydraatbeperkt dieetadvies. Hierbij worden de richtlijnen gevolgd die zijn opgesteld door het Kenniscentrum Diëtisten Overgewicht en Obesitas (KDOO), niet als een standaard dieetadvies, maar als maatwerk.

RiskCare bewegingsbijeenkomsten

De bewegingslessen vinden twee keer per week plaats onder begeleiding van een bewegingsdeskundige. In een groep met leeftijdsgenoten wordt er gewerkt aan het verbeteren van de coördinatie, kracht, conditie, het evenwicht en de weerbaarheid. Dit doen wij doormiddel van spelvormen, samenwerkingsopdrachten en individuele opdrachten. Zo wordt er gewerkt aan de totale motorische ontwikkeling van het kind/ jeugdige.

Eens per twee maanden wordt er geëvalueerd met ouders en/of kind/ jeugdige over de fysieke voortgang doormiddel van een meting. Tijdens deze meting komt het volgende aan bod:

 • Het meten van de lengte, het gewicht, buikomvang en de bloeddruk.
 • Het meten van de fysieke voortgang middels testen in de beweegzaal
  Bijvoorbeeld: sit and reach test, flamingo balans test, 6 min wandeltest, stand verte sprong etc.
 • De fysieke en sociale ervaringen van een kind/ jeugdige tijdens bewegen. Welke interesses ontstaan er? Welke beleving vindt plaats?
 • Welke kwaliteiten/achterstanden heeft het kind volgens bewegingsdeskundige
 • Hoe verloopt bewegen in de vrije tijd?

Eens per week, gekoppeld aan de beweegles, wordt er doormiddel van een Rots en Water training gewerkt aan de weerbaarheid van het kind/ jeugdige. De Rots en Water methodiek kenmerkt zich door de ontwikkeling van de unieke psycho-fysieke didactiek. Dit betekent dat via fysieke oefening en het creëren van een sterke, fysieke basis, sociale en mentale vaardigheden worden aangeleerd.

Thema’s die aan bod komen zijn:

 • Ademkracht
 • Lichaamstaal
 • Communicatie vaardigheden
 • Grensgevoel en Grensbewustzijn
 • Mentale- en innerlijke kracht