“Fijn in kleine groepjes werken aan jezelf”

Informatie voor ouders/verzorgers

Vergoeding behandeltraject vanuit gemeente

Zoals u inmiddels bekend zal zijn door de vele nieuwsberichten over dit onderwerp, valt de Jeugd-GGZ, als onderdeel van de totale jeugdzorg, per 1 januari 2015 onder verantwoordelijkheid van de gemeenten.

Schematisch zal de volgende situatie ontstaan:
veranderingzorg

Uitgangspunt hierbij is dat gewerkt wordt vanuit het gedachtegoed “één gezin, één plan, één regisseur”, terwijl het uitgangspunt van de hulpverlening is: “ zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig”. Een gedachtegoed, dat RiskCare onderschrijft. RiskCare heeft samen met haar samenwerkingspartner AmaCura de afgelopen tijd dan ook veel energie en tijd gestoken in het overleg met de gemeenten om te waarborgen dat de kwaliteit van de Jeugd-GGZ gewaarborgd is.

Wat betekent de situatie na 1 januari 2015 voor U en uw kind?

  • De gemeenten hebben de toegang tot de Jeugd-GGZ, onder meer georganiseerd door de oprichting en inzet van gebiedsgerichte teams.
  • Daarnaast blijft het steeds mogelijk dat de huisarts, kinderarts en/of de jeugdarts rechtstreeks verwijst naar RiskCare, op het moment dat de huisarts, kinderarts en/of jeugdarts dit nodig acht. Met deze verwijzing is onze zorg direct toegankelijk zonder tussenkomst van de gemeente.
  • Wel zal bij een aantal gemeenten nog een beschikking aangevraagd moeten worden, alvorens het zorgtraject kan starten. De aanvraag van deze beschikking zal RiskCare voor u verzorgen.
  • Riskcare en haar samenwerkingspartner AmaCura heeft contracten afgesloten met alle gemeenten in Zuid-Limburg en in Midden-Limburg.
  • Kinderen, die deelnemen aan het programma van RiskCare zijn hiervoor geen eigen bijdrage verschuldigd.

Verloop van het behandeltraject bij RiskCare

Aanmelding Riskcare
Voor de aanmelding van uw zoon of dochter heeft u een verwijsbrief van de huisarts, kinderarts en/of jeugdarts nodig dan wel een verwijzing door de toegangsteams van de gemeente, waar u woonachtig bent.
U kunt vervolgens zelf telefonisch contact opnemen met RiskCare. Hierbij worden enkele persoonlijke gegevens genoteerd, evenals een globale omschrijving van uw klachten.

Verloop intakefase
Na een eerste toetsing van de aanmelding volgt een uitnodiging voor een eerste screeningsafspraak bij de psychiater of GZ-psycholoog. Deze afspraak wordt na telefonisch overleg ook schriftelijk aan u bevestigd.

Uw zoon/ dochter komt samen met u op intake bij een GZ-psycholoog en/of psychiater. Tijdens het gesprek vinden we het belangrijk om jullie wat beter te leren kennen. We zullen het gaan hebben over jullie gezinssituatie, school, vrije tijd, leefstijl, welbevinden, sterke kanten, minder sterke kanten, etc. Daarnaast vinden we het belangrijk om van jullie te horen waarom jullie graag aan het programma willen deelnemen. Wat is jullie motivatie en aan welke doelen willen jullie gaan werken?

Als uit het screeningsgesprek blijkt dat uw zoon of dochter kan deelnemen wordt u samen met uw zoon of dochter uitgenodigd om kennis te maken met de diëtiste en fysiotherapeut of bewegingsdeskundige. Samen worden er doelen geformuleerd en wordt er een behandelplan opgesteld. Indien nodig zal uw zoon of dochter ook nog doorverwezen worden voor een somatische screening bij een kinderarts.

Bij de intake bij de bewegingsdeskundige en/of fysiotherapeut zal de eerste fysieke meting plaatsvinden. De lichaamslengte, het gewicht, de buikomvang en de bloeddruk zullen gemeten worden. Ook worden er een aantal vragenlijsten ingevuld om inzicht te krijgen in eventuele fysieke klachten en de recente bewegingsactiviteiten. Ten slotte worden er in de sportzaal nog een aantal fysieke testen afgenomen om het bewegingsniveau van uw zoon of dochter te kunnen bepalen.
Daarnaast wordt het kind/ jeugdige, liefst vergezeld van beide ouders, uitgenodigd voor een intakegesprek bij de diëtiste. Hierbij wordt informatie verzameld over zowel de voedingsgewoonten van het kind/jeugdige, alsook de rest van het gezin. Ook de school- en sportomgeving, eetgewoontes onder vrienden, feestjes etc komen aan de orde. Vervolgens wordt het eetpatroon van een gemiddelde dag in kaart gebracht.

Aan de hand van al deze gegevens kan de diëtiste de diëtistische diagnose stellen. Dit houdt in dat de knelpunten in het eet- en leefpatroon benoemd worden waarna samen wordt gekeken naar verbeterpunten. Hierbij geldt dat we een gezond eetpatroon voor het hele gezin willen nastreven, daarbij is gedragsbehoud voor de langere termijn belangrijker dan een snel resultaat dat wellicht niet volgehouden kan worden.

 

Programma
Het programma rondom gedrag bestaat voor het kind/jeugdige uit individuele gesprekken met de GZ-psycholoog, waarin gewerkt wordt aan zijn/haar persoonlijke doelen. Daarnaast zal het kind/jeugdige deelnemen aan een groepstraining waar thema’s als zelfbeeld, helpende gedachten, omgaan met moeilijke momenten, gezonde leefstijl etc. aan bod zullen komen. Er wordt gepraat, geoefend en het kind/jeugdige krijgt huiswerkopdrachten mee. Voor ouders is er een kort groepsprogramma en zullen er begeleidende gesprekken ingepland worden. De rol van de ouder/verzorger zal hierin uitvoerig aan bod komen. De rol van de ouder/verzorger als motivator is immers belangrijk, terwijl ook een grote discipline bij de nakoming en opvolging van afspraken essentieel is.

Iedere week wordt er twee keer in groepsverband gesport. Samen met leeftijdsgenootjes wordt er gewerkt aan het verbeteren van de coördinatie, kracht, conditie en weerbaarheid. Wij doen dit meestal op locatie bij RiskCare, maar gaan ook één keer per maand een proeftraining draaien bij een sportvereniging in de buurt. Op deze manier kan de bewegingsdeskundige samen met uw zoon of dochter op zoek gaan naar een bewegingsactiviteit die bij hem of haar past. Iedere twee maanden zal er samen met u en uw zoon of dochter geëvalueerd worden over de voortgang.

In de maandelijkse vervolggesprekken bij de diëtiste, die volgen op het intakegesprek, bespreken we dan de voortgang. Wat gaat al goed, waarbij is nog extra hulp nodig, variatie in producten, tips voor feestjes en receptideeën zijn ook items die aan bod kunnen komen. Mocht na verloop van tijd een voedingsadvies op basis van de Richtlijnen goede voeding niet de gewenste resultaten geven, dan zijn er ook nog mogelijkheden om bijvoorbeeld een koolhydraatbeperkt voedingsadvies te volgen. Alles is en blijft maatwerk!

Tijdens het multidisciplinair overleg wordt steeds gekeken hoe het verloopt met het kind/jeugdige binnen het programma, waarna individuele aanpassingen in het programma kunnen worden aangebracht voor een kind/jeugdige.

Kwaliteitsstatuut GGZ

RiskCare GGZ beschikt over een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut GGZ.
U kunt dit Kwaliteitsstatuut GGZ hier downloaden.