“Duurt het nog lang…… ik wil gaan sporten en naar Amanda”.

Klachtenopvang patiënten RiskCare

De klachtenopvang is bedoeld voor de patiënten van RiskCare, waarbij de Kwaliteitsweg Zorginstellingen en de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector uitgangspunt zijn. De klachtenopvang kent twee onderdelen:

  • Klachtbemiddeling
  • Klachtbehandeling

Ad 1. Klachtbemiddeling:
Indien er sprake is van een ongenoegen wordt de gelegenheid geboden aan de patiënt resp. klager dit kenbaar te maken bij de persoon op wie het ongenoegen betrekking heeft,. mocht dit onvoldoende soelaas bieden of niet gewenst zijn door de patiënt resp. klager dan kan in overleg met de directie van RiskCare een bemiddelaar worden aangewezen, waarbij binnen 4 weken een gesprek zal plaatsvinden met als doel (de oorzaak van) het ongenoegen weg te nemen. Indien dit onvoldoende resultaat oplevert of de patiënt resp. klager geen bemiddeling wenst, kan de wettelijk voorgeschreven klachtenprocedure worden gevolgd en een klacht worden ingediend bij de klachtencommissie van RiskCare.

Ad 2. Klachtbehandeling:
Voor de behandeling van klachten is een klachtencommissie ingesteld door de directie van RiskCare. De commissie is belast met de behandeling van klachten op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. De klachtencommissie bestaat uit drie onafhankelijke personen, waaronder een psychiater die niet werkzaam is bij RiskCare en een jurist. Bij de samenstelling van de klachtencommissie wordt gewaarborgd dat aan de behandeling niet wordt deelgenomen door een persoon tegen wiens beslissing of besluit de klacht is gericht. De behandeling van klachten over gedragingen van bij RiskCare aangesloten hulpverleners jegens de patiënt wordt in het onderstaande reglement beschreven.

Klachtenreglement

De klacht:
Mondelinge en/of schriftelijke uiting door of namens een patiënt over gedragingen (handelen, nalaten of het nemen van een besluit dat gevolgen heeft voor de patiënt) van RiskCare of van bij RiskCare aangesloten hulpverleners.

De klager:
Een klacht kan ingediend worden door de patiënt of iemand die namens de patiënt optreedt. Indien een klacht wordt ingediend namens de patiënt zal de klachtencommissie bij de patiënt nagaan of deze wenst dat namens hem of haar een klacht wordt ingediend.

De aangeklaagde:
De bij RiskCare aangesloten hulpverlener of de directie indien de klacht gericht is tegen RiskCare.

De klachtencommissie:
De voorzitter van de klachtencommissie is niet werkzaam bij RiskCare. De klachtencommissie bestaat uit drie onafhankelijke personen, waaronder een psychiater die niet werkzaam is bij RiskCare en een jurist.

Indienen van de klacht:
Dit gebeurt zo mogelijk schriftelijk bij de voorzitter van de klachtencommissie (p/a RiskCare). Binnen vijf werkdagen krijgt de indiener een ontvangstbevestiging van de voorzitter van de klachtencommissie.

Behandelen van een klacht:
Aan de behandeling van een klacht wordt niet deelgenomen door een persoon die bij de klacht betrokken is (bijvoorbeeld als de klacht gericht is tegen die persoon). Eenieder die binnen RiskCare werkzaam is, kan verzocht worden inlichtingen te verschaffen aan de klachtencommissie. Deze gegevens mogen alleen verstrekt worden met in acht nemen van de geheimhoudingsplicht. Inzage in het patiëntendossier door de klachtencommissie is alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van de patiënt. Inzage in het dossier in verband met een ingediende klacht na het overlijden van een patiënt is in beginsel niet mogelijk.

Zowel klager als aangeklaagde wordt de mogelijkheid geboden mondeling of schriftelijk een toelichting te geven op de klacht. Op verzoek van de klager en de aangeklaagde kan het horen door de commissie gescheiden van elkaar plaatsvinden. Met een schriftelijk verslag kan de inhoud van de hoorzitting aan de niet aanwezig partij kenbaar gemaakt worden.

De commissieleden hebben geheimhoudingsplicht en zullen de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen beschermen. Klager en aangeklaagde kunnen zich tijdens de klachtenprocedure laten bijstaan. De klachtencommissie kan zo nodig gebruik maken van deskundigen.

Als de klacht wordt ingetrokken, wordt de klachtbehandeling gestaakt. Een klacht kan buiten behandeling worden gelaten indien blijkt dat een gelijke klacht met betrekking tot dezelfde patiënt nog in behandeling is bij een ander tribunaal (bijvoorbeeld tuchtcollege, strafrechter, civiele rechter).

Uitspraak klachtencommissie:
De klachtencommissie stelt uiterlijk binnen 4 weken na indiening van de klacht schriftelijk en met redenen omkleed, de klager, de aangeklaagde en de directie van RiskCare in kennis van het oordeel over de ontvankelijkheid en gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. De klachtencommissie kan alleen gemotiveerd afwijken van deze termijn.

Beslissing directie na uitspraak klachtencommissie:
De directie deelt uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van het oordeel van de klachtencommissie schriftelijke mede aan klager, aangeklaagde en de klachtencommissie of zij naar aanleiding van dat oordeel maatregelen zal nemen en zo ja, welke. De directie kan alleen gemotiveerd afwijken van deze termijn.

Openbaar verslag:
Over elk kalenderjaar wordt een openbaar verslag opgesteld, waarin het aantal en de aard van de door de klachtencommissie behandelde klachten worden aangegeven.